Studie- og ordensreglement

Herunder kan du finde information om skolens studie- og ordensreglement. 

Mødeaktivitet

Der er deltagelsespligt til undervisningen. Det er et krav, at du er studieaktiv på uddannelsen for at kunne modtage Statens Udannelsesstøtte (SU). 

Fravær

Al udeblivelse fra undervisningen betragtes som fravær og registreres som sådan dagligt. Det er vigtigt at eleven registrerer årsag til fravær på den enkelte lektion i Ludus

Fraværet følges løbende af klassen lærere, studievejleder og ledelse – og bliver fraværet for højt, iværksættes initiativer over for den enkelte elev i henhold til en særlig fastlagt procedure, der i sidste instans kan ende med bortvisning.

Er eleven under 18 år informeres også forældre/værge.

Elever med for højt fravær anses ikke for at være studieaktive og kan i konsekvens heraf risikere at miste deres SU, indstilles til at gå til eksamen på særlige vilkår eller i yderste konsekvens finde en anden uddannelse.

Det er rektor, der tager den endelige beslutning om, hvad der skal ske med elever med for højt fravær.

Studieaktivitet

Den enkelte lærer følger sammen med studievejleder og gymnasiets ledelse den enkelte elevs studieaktivitet/arbejdsindsats. Læreren vil give eleven rådgivning og information om fremskridt og mangler, så eleven får mulighed for at planlægge og forbedre sin indsats.

I alle fag skal der besvares et antal skriftlige opgaver i forbindelse med undervisningen og karaktergivningen.

Opgaveantallet og elevtid til skriftligt arbejde fastsættes af VTG i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelsen for HTX.

Alle opgaver skal afleveres rettidigt – med mindre der er truffet særlig aftale med fagets lærer – for at man kan blive indstillet til eksamen. Sker dette ikke informeres forældre/værge herom, når eleven er under 18 år.

Eleven har selv ansvaret for opbevaring af sine opgavebesvarelser bortset fra i de perioder, hvor de er afleveret til bedømmelse

Skriftlige afleveringer

Procedure i forbindelse med snyd/afskrift

Såfremt underviseren konstaterer, at en elevbesvarelse er snyd/afskrift af væsentligt omfang afvises opgaven (eleven afleverer en ny).

Underviseren orienterer efterfølgende studievejleder herom (elevnavn, klasse samt opgave med markering af snyd/afskrift medsendes).

Studievejleder indkalder eleven til en samtale, og der gives en mundtlig advarsel. Den mundtlige advarsel påføres en blanket, som opbevares i elevmappen i sekretariatet.

Ved gentagelsestilfælde indkaldes eleven igen til samtale, denne gang hos rektor, og der gives en skriftlig advarsel, som opbevares i elevmappen i sekretariatet. Er eleven under 18 år orienteres forældre/værge herom skriftligt.

Ved gentagelsestilfælde indkalder rektor eleven til samtale, og eleven bortvises. Efter ansøgning kan eleven evt. få lov at gå skoleåret om eller færdiggøre uddannelsen på andet gymnasium.

Er eleven under 18 år orienteres forældre/værge skriftligt herom.

Evaluering

Elever og lærere foretager jævnligt evaluering af den afholdte undervisning.

Som led i gymnasiets arbejde med kvalitetsudvikling af undervisningen vil eleverne med jævne mellemrum blive bedt om at deltage i en Elevtilfredshedsundersøgelse. Formålet hermed er at få alle elever til atevaluere gymnasiet overordnet både med hensyn til undervisningens indhold, undervisningens form, undervisningen planlægning, gymnasiets serviceydelser, studiemiljøet mv.

I november/december modtager eleverne standpunktskarakterer i alle fag. Endelig modtager eleverne ved skoleårets afslutning årskarakterer i alle fag – begge karakterafgivninger efter 7trin-skalaen.

Er gennemsnittet under 2 indkalder studievejlederen eleven til samtale. Resultatet af samtalen forelægges rektor/inspektør, som laver en helhedsbedømmelse af elevens evner og studieaktivitet og herudfra beslutter, om eleven skal gå skoleåret om eller i yderste tilfælde anbefales en anden uddannelse.

Eksamen

For at kunne indstilles til eksamen skal eleven være studieaktiv.

Ordensregler

Gymnasiet forventer, at alle medvirker til, at de lokaler man opholder sig i, er ordentlige og ryddelige og derved fremtræder så indbydende som muligt.

Ødelæggelse af inventar, hærværk mm. medfører erstatningskrav.

Spisning skal foregå i kantinen eller på gymnasiets opholdsarealer. Service og flasker må ikke fjernes fra kantinen. I kantinen er der selvafrydning.

For værksteder og laboratorier meddeles særlige forholdsregler ved opslag i lokalet.

Øl og spiritus må ikke indtages på gymnasiet. Gymnasiet kan ved særlige lejligheder dispensere fra denne regel.

Narkotika må under ingen omstændigheder forefindes og indtages på gymnasiet. Overtrædelse heraf medfører øjeblikkelig bortvisning.

På Vejle Tekniske Gymnasium har vi røgfrit miljø, så du må hverken ryge indenfor eller på skolens matrikel. Det gælder også E-cigaretter og snus.

Gymnasiets ordensregler gælder også i din fritid, hvis du opholder dig på skolens arealer, ved fester på skolen, på studieture, ekskursioner mv.

Tyveri og hærværk

Tyveri og hærværk på gymnasiet kan under ingen omstændigheder accepteres og medfører øjeblikkelig bortvisning. Af hensyn til forsikringsdækningen gøres eleven opmærksom på, at elevskabe skal være aflåst.

IKT

Gymnasiets programmer må ikke kopieres, ligesom der kun må installeres programmer med tilladelse fra den IT-ansvarlige.

Bevidst sletning af systemfiler og anden adfærd (hacking), der hindrer brugen af gymmasiets it-systemer betragtes som hærværk.

Bortvisning fra undervisningen

Gymnasiet kan bortvise en elev fra fortsat undervisning, hvis eleven groft overtræder gymnasiets ordensregler og sikkerhedsforskrifter, - lærernes anvisninger – eller hvis man har gjort sig skyldig i særlig grov forseelse (herunder vold og mobning).

Eleven hjemsendes uden forudgående varsel, indtil rektor har truffet den endelige afgørelse om bortvisningsspørgsmålet og varigheden heraf.

Er eleven under 18 år informeres elevens forældre/værge.

Udmeldelse

Hvis en elev har forsømt undervisningen i længere tid og gymnasiet forgæves har forsøgt at komme i kontakt med eleven, kan gymnasiet betragtes eleven som udmeldt.

Gymnasiet giver eleven skriftlig besked herom. Er eleven under 18 år informeres tilsvarende forældre/værge.

Ønsker en elev at afbryde uddannelsen skal eleven kontakte gymnasiets studievejleder og udfylder sammen med denne en udmeldelsesblanket.

Tobaks- og snusfri skole

Vejle Tekniske Gymnasium er en tobaks- og snusfri skole og arbejdsplads. 

Der er jf. gældende lovgivning tobaks- og snusfri skoletid fra kl. 7.00-17.00.

 • Tobaks- og snusfri skoletid omfatter alle former for tobak, herunder snus med og uden tobak, tyggetobak, skrå og e-cigaretter mv.
 • På erhvervskollgiet gælder samme regler som på resten af skolen i perioden kl. 7.00-17.00. I perioden mellem 17.00 og 7.00 ryges uden for skolens matrikel.
 • Skolens matrikler er tobak- og snusfrie i alle døgnets 24 timer.

Fjernundervisning

Fjernundervisning
Når du deltager i fjernundervisning, skal du kunne ses på kamera. Du kan få fravær, hvis du i undervisningen ikke kan ses på kameraet. Du kan fritages for brug af kamera, hvis du har en forudgående aftale med din lærer, som har ansvaret for undervisningen.

Ekskursioner og studierejser

 • Skolens Studie- og ordensregler gælder også på ekskursioner og studieture.
 • Det hører med til undervisningen, at man deltager i udadrettede aktiviteter
 • Normalt er det en betingelse for afviklingen af ekskursioner og studierejser, at alle elever på holdet deltager
 • Elever har egenbetaling til hytteture, ekskursioner og studierejser efter gældende regler
 • Til hver type aktivitet kan der være særlige vilkår, bl.a. af økonomisk art, som eleverne skal tilslutte sig på forhånd
 • Når særlige forhold gør sig gældende, kan skolens ledelse fritage enkelte elever for deltagelse
 • I forbindelse med ”Ud af huset-aktiviteter” gælder skolens almindelige studie- og ordensregler. Se Studie- ordensregler på VTG’s hjemmeside under VTG-elev.
 • Før en ekskursion eller studietur har eleverne pligt til at oplyse skolen, om der er særlige forhold af helbredsmæssig art, der skal tages hensyn til.
 • Skolen kan ikke holdes økonomisk ansvarlig i tilfælde af aflysning, sygdom mv., eleven eller elevens forældre skal selv sikre, at eleven har en forsikring, der evt. skal dække dette.