Information og vejledning om de forskellige eksaminer, som du skal gennemgå i løbet af din HTX uddannelse.

Generelt om eksamen

Formålet med eksaminer, prøver og evalueringer er, at de skal dokumentere, i hvilken grad du opfylder de mål og krav, der er fastsat for det pågældende fag og HTX-uddannelsen. Alle afsluttende standpunktskarakterer offentliggøres i Ludus midt i maj.

Typer af prøver

Du skal i din gymnasietid både deltage i eksterne prøver (med censorer udefra) og interne prøver (med VTG-lærere som censorer). Der vil også både være skriftlige og mundtlige prøver.

I løbet af HTX-uddannelsen skal du gennemgå følgende: 

 • Otte afsluttende eksaminer, som kan være enten skriftlige eller mundtlige.
 • En eksamen for hvert ekstra fag på A-niveau, som du har valgt ud over de tre obligatoriske. 
 • I 1.g skal alle elever i november til to interne mundtlige prøver i NV og PU og til en mundtlig årsprøve (i fysik eller kemi) inden sommereferien.
 • Et studieområdeprojekt - det såkaldte SOP (i 3.g).
 • Elever i 2. og 3.g kan komme til terminsprøver i hhv. februar/marts og november.

Interne prøver

Der afholdes en række interne prøver på VTG. Hensigten med prøverne er, at du som elev bliver bekendt med de mange forskellige eksamensformer. Det varierer fra klasse til klasse hvilke interne prøver, man skal til.

Bestået

For at bestå studentereksamen skal man have et vægtet karaktergennemsnit på minimum 2,0, men man bør være opmærksom på, at mange videregående uddannelser kræver et væsentligt højere gennemsnit.

Eksamensplan og eksamensrækkefølger 

Du vil på Ludus få en fuldstændig plan over dine prøver sidst i maj. Overordnede planer for enkelte hold - f.eks. valgfag i engelsk - kan samtidig ses i Ludus.

Gældende retningslinjer og regler for mundtlige og skriftlige eksaminer 

Mundtlig eksamen

Mødetid:
Til den mundtlige eksamen møder du i meget god tid, da det sker, at der er elever som bliver syge, og planen derfor ændres. Mød derfor senest en time før, den tid du har fået tildelt (bortset fra, hvis du er den første på listen - så kan du komme 10 min før).

For sent fremmøde:
Hvis du kommer for sent til prøven, har du IKKE noget krav på at få lov til at aflægge prøven. Du henvender dig til skolens rektor eller inspektør, der så på baggrund af en samtale vurderer, om du overholder § 16 stk. 2 i eksamensbekendtgørelsen, og om du evt. kan få en ny tid.

Sygdom:
Hvis du bliver syg, skal du straks ringe til skolen. Derefter skal du fremskaffe en lægeerklæring, hvorefter du kan komme til en sygeeksamen.

Ophold i forberedelseslokalet under normale omstændigheder:
Mobiltelefon og andet elektronisk udstyr afleveres slukket ved eksamens start.

Forstyrrer du, eller retter du dig ikke efter de af lærernes eller tilsynsførendes anvisninger, kan du bortvises fra prøven.

Hjælpemidler:
Du skal selv medbringe de tilladte hjælpemidler.

Snyd:
Du bliver bortvist fra prøven:

 1. Hvis du forsøger at snyde ved selv at få oplysninger eller ved at hjælpe andre prøvedeltagere.
 2. Hvis du prøver at bruge ikke tilladte hjælpemidler.
 3. Hvis du overtræder ordens- og eksamensreglementet.

Fejl og mangler ved prøven:
Hvis du opdager fejl i forbindelse med en prøve, er det vigtigt, at du straks gør opmærksom på fejlen enten overfor eksaminator, den tilsynsførende, eller skolens leder. Derefter vil fejlen blive udbedret, og en evt. omprøve eller ombedømmelse tilbydes, hvis det er aktuelt.

Klager:
Klagen skal altid være skriftlig og være begrundet. Du skal sende den til skolen. Den skal indgives senest 2 uger efter, at karakteren er bekendtgjort på sædvanlig vis.

Du kan klage over:

 1. Eksaminationsgrundlaget, herunder spørgsmål, opgaver o. lign.
 2. Eksaminationsforløbet
 3. Bedømmelsen.

Skriftlig eksamen

Mødetid:
Til den skriftlige eksamen møder du i god tid, og sidder på din plads senest 15 minutter før prøven starter. Evt. hjælpemidler er klargjort på dette tidspunkt.

Sted: 
Tjek netprøver.dk på eksamensdagen. Hvis det er muligt, vil en oversigt blive sendt via Ludus. 

For sent fremmøde:
Hvis du kommer for sent til prøven, har du IKKE noget krav på at få lov til at aflægge prøven eller at få forlænget prøvetid. Du henvender dig til Rektor, der så på baggrund af en samtale vurderer, om du overholder § 16 stk. 3 i eksamensbekendtgørelsen.

Sygdom:
Hvis du bliver syg, skal du straks ringe til skolen på 7642 6229. Derefter skal du fremskaffe en lægeerklæring, hvorefter du kan komme til en sygeeksamen.

Ophold i eksamenslokalet under normale omstændigheder:
Mobiltelefon afleveres slukket til eksamensvagten ved eksamens start. Mobilen kan afhentes efter eksamens afslutning. Du må gerne lytte til musik, men dette skal være off-line. Det er tilladt at bruge Ipad, men et eventuelt simkort skal være pillet ud inden eksamensstart. 

Ingen tasker eller overtøj ved stolene. Det er tilladt at medbringe en varm trøje eller tæppe. 

Du må kun henvende dig til de tilsynsførende under eksamen. Dette skal ske ved håndsoprækning. Forstyrrer du, eller retter du dig ikke efter de tilsynsførendes anvisninger, kan du bortvises fra prøven. 

Du må ikke forlade lokalet den først time efter udlevering af eksamensopgaven, og du må ikke forlade lokalet de sidste 30 minutter før prøven slutter. Skal du i øvrigt forlade lokalet, sker det kun sammen en tilsynsførende. Kun én elev ad gangen må forlade lokalet.

Det er ikke tilladt at ryge under eksamen. 

Med hjælpemidler:
Du skal selv medbringe de tilladte hjælpemidler. Ved prøvens start får du udleveret papir og en USB, som du skal bruge til at lagre din eksamensbesvarelse på.

Du må ikke bruge dit eget papir eller blok. Der vil blive udleveret kladdepapir. 

Du må ikke gå på internettet, med mindre andet er sagt eller skrevet. Du må gerne tilgå undervisningsmateriale, som er brugt i undervisningen. 

Uden hjælpemidler:
Du må ikke høre musik eller lignende. Alle materialer skal ligge på gulvet. Computeren skal være klappet ned. Du må ikke anvende eget papir som kladde. Det er en god ide at have mere end en browser installeret, så man har et alternativ hvis ikke den browser man normalt bruger fungerer. Så prøv det i en anden. Et godt alternativ til Chrome og Safari er Mozilla Firefox.

Aflevering:
Når du afleverer, skal du tilkalde en vagt, som skal sikre at opgaven er afleveret i Netprøve. Du skal også uploade en kopi i Ludus.
Den besvarelse, du afleverer, skal indeholde oplysninger om fag, navn, klasse, sidenummer og antal ark. Du påfører din egen underskrift på hver side af din besvarelse.

Kladden bedømmes ikke, og sendes ikke med til bedømmelse. Hvis du ønsker, at kladden eller en del af kladden skal bedømmes, skal du meget tydeligt markere hvilke dele, der skal bedømmes, og husk at den tilsynsførende skal gøres opmærksom på, at den del skal sendes med bedømmelsen. 

Hvis du beslutter dig for at aflevere før prøven slutter, må du ikke tage noget med fra lokalet, hverken kladden eller eksamensopgaven.

Du må ikke forlade lokalet før, du har sikret dig, at den tilsynsførende har modtaget din aflevering udskrevet. Under prøven og ved prøvens afslutning har du ret til en udskrift af dit arbejde.

Du skal aflevere din USB ved prøvens afslutning. Den opbevares på skolen, men indgår ikke i bedømmelsen.

Snyd 
Du bliver bortvist fra prøven, hvis:

 1. Du forsøger at snyde ved selv at få oplysninger eller ved at hjælpe andre prøvedeltagere
 2. Du prøver at bruge ikke tilladte hjælpemidler
 3. Du overtræder ordens- og eksamensreglementet.